Netsmart miljöpolicy

  SMART Technologies hållbarhetsarbete

  SMART Technologies arbetar ständigt för att minimera klimatpåverkan, läs mer om det här >>

  Netsmart tar miljöansvar

  • Netsmarts agerande ska präglas av långsiktigt kretsloppstänkande så att vi, våra kunder och leverantörer minimerar påverkan på miljön
  • Våra leverantörer utvecklar kontinuerligt sina produkter med tanke på miljöpåverkan
  • Vi strävar efter att öka kunskapen och höja miljömedvetandet hos vår personal
  • Övriga produkter i vår verksamhet köps alltid in med miljöhänseende
  • Netsmart tillämpar gällande miljölagstiftning, samt andra föreskrifter och krav som berör verksamheten

  Trycksaker och emballage

  Netsmart väljer alltid Svanmärkta trycksaker, emballage med mer, i första hand. Emballaget är så gott som 100% återvunnet papper.

  Samarbete med El-kretsen

  Gällande producentansvar för elektriska och elektroniska produkter i enlighet med SFS 2005:209. Använda och kasserade produkter kan lämnas vid El-returåtervinningsstationer inom Sveriges gränser.

  Källsortering

  Vi tillämpar ett återvinningsprogram där källsortering sker i samråd med hyresvärd.

  Producentansvar

  Netsmart är anslutet till FTI vilket innebär att vi betalar förpackningsavgifter och att vi därmed tar vårt producentansvar för återvinning av våra produktförpackningar. Producentansvaret är ett regelverk som har tillkommit för att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle för framtiden.

  Registrerad hos Naturvårdsverket

  Enligt WEEE direktivet. Direktiv, som utvecklades av Europeiska unionen och som gäller i alla länder inom EU. WEEE-direktivet kräver att producenter tillhandahåller lämplig insamling, behandling och återvinning av använd elektronisk utrustning.